Regulamin otwartego konkursu poetycko-fotograficznego na wykonanie fotografii lub napisanie wiersza „Sfotografuj wiersz – Zwierszuj fotografię”

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Młodych Twórców „KONTRAST” z siedzibą we Wrocławiu, ul. gen. Romualda Traugutta 147/14, 50-149 Wrocław.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą uproszczenia lub zapewnienia sprawnego funkcjonowania Konkursu.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.
  4. Koszty produkcji prac fotograficznych i wierszy w celu ich prezentacji na wystawie pokrywa Organizator.
  5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wszelkie ewentualne spory między Laureatami, a Organizatorem rozstrzygane będą wyłącznie przez sąd w mieście, gdzie znajduje się siedziba Organizatora.
 2. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii do umieszczonych na stronie konkursu wierszy lub napisanie krótkiego tekstu poetyckiego odnoszącego się do jednej z wybranych fotografii, również znajdujących się na stronie w/w konkursu.
  2. W konkursie nie istnieją ograniczenia rodzajowe co do wyboru techniki wykonania zdjęcia, natomiast tekst literacki musi być tekstem poetyckim i mieć charakter wiersza.
  3. Uczestnikiem konkursu może być osoba między 18. a 40. rokiem życia. Osoby niepełnoletnie, które chciałyby wziąć udział w konkursie winny zgłosić się bezpośrednio do Organizatora: sfotografujzwierszuj@gmail.com
  4. Podstawowym kryterium oceny będzie pomysłowość, kreatywność oraz jakość nadesłanych prac.
  5. Zarówno fotografie jak i wiersze oceniane będą przez specjalnie powołane do tego celu Jury, w składzie: Joanna Figarska, Marta Przetakiewicz, Krzysztof Śliwka, Paweł Czarnecki.
  6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.
  7. Do udziału w Konkursie nie będą dopuszczone prace:
   • publikowane wcześniej (także w formie elektronicznej),
   • wykonane na odpłatne zlecenie,
   • realizowane przy udziale członków Jury,
   • były zwycięskimi pracami w innych konkursach,
   • do których prawa autorskie należą do innych podmiotów.
  8. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany, jeśli poprzez nadesłaną pracę narusza cudze prawa autorskie.
  9. Jeśli na fotografiach znajdują się osoby trzecie, fotograf powinien mieć ich zgodę na wykorzystanie wizerunku.
 3. PRAWA AUTORSKIE
  1. Zgłaszając wiersz lub fotografie, autorzy oświadczają, że przysługuje im autorskie prawo majątkowe i osobiste do nadesłanego utworu.
  2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich tekstów i fotografii przez organizatorów Konkursu na następujących polach eksploatacji: strona internetowa, portale społecznościowe, materiały promocyjne (plakaty, ulotki), na wystawie kończącej konkurs, która odbędzie się w klubie „Firlej”, publikacja w formie pdf i/lub drukowanej (jeśli zostanie podjęta taka decyzja).
  3. Autorzy oświadczają, że nie będą rościć praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich wierszy i fotografii na polach eksploatacji wymienionych w punkcie III podpunkt 2. jeśli organizator nie będzie czerpał z ich twórczości korzyści finansowych.
  4. Autorzy zrzekają się praw majątkowych do wydrukowanych już prac.
  5. Wydrukowana praca przechodzi na własność Organizatora konkursu.
 4. ZGŁOSZENIA
  1. Format prac:
   1. wiersze: czcionka Times New Roman, wielkość 12, format pliku doc, odt., docx.;
   2. fotografie: format pliku jpg., png., wielkość – max. 1920×1080 pikseli.
  2. W treści wiadomości należy podać dokładne dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon kontaktowy) oraz tytuł i nazwisko autora wiersza/fotografii, który był inspiracją do powstałej pracy.
  3. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedną fotografię albo cykl maksymalnie dwóch prac opisujący jeden wybrany wiersz lub jeden wiersz opisujący wybraną fotografię.
  4. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, ale muszą być one przekazane w formie plików cyfrowych (jpg), o dłuższym boku nie większym niż 1000 px i nie mniejszym niz 800 px.
  5. Organizator zastrzega jednocześnie, że uczestnicy konkursu powinni dysponować cyfrowym zapisem fotografii w rozmiarze: dłuższy bok nie mniejszy niż 4000 px lub krótszy bok nie mniejszy niż 3000 px.
  6. Dopuszczalna jest korekta zdjęcia w programach graficznych, obejmująca: kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Dopuszczalna jest również „głębsza interwencja” oraz fotomontaż.
  7. Prace powinny zostać przesłane na maila: sfotografujzwierszuj@gmail.com Oprócz imienia i nazwiska, numeru telefonu należy podać także tytuł wybranego wiersza/fotografii, do której powstała autorska praca.
  8. Prace niespełniające powyższych wymagań nie będą brane pod uwagę.
  9. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija o północy 2 marca 2016 roku.
  10. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu.
 5. NAGRODY
  1. Nagrodą w konkursie jest udział w wystawie laureatów konkursu, która będzie zorganizowana we wrocławskim klubie „Firlej” 17 marca 2016 roku. Wszystkim laureatom konkursu będą wręczone dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na stronie internetowej konkurs.kontrast-wroclaw.pl w dniu 7 marca 2016 roku.
  3. Laureaci zostaną powiadomieni o wyniku konkursu mailowo i telefonicznie.

Sponsorzy / partnerzy